Abbildungen A-Serie 2000

 

A-Serie 2000

 

Kurzbeschreibung

 A 01  02.00
 New York
 Auflage: 8.000
 Hersteller: Gemplus

 A 02  03.00
 Pferde im Sommerwind
 10.000
 Gemplus

 A 03   04.00
 Fix und Foxi II
 8.000
 Orga

 A 04   05.00
 Hongkong
 8.000
 G&D

 A 05   05.00
 Lara Croft
 6.000
 Orga

 A 06   06.00
 Väter des Expressionismus
 8.000
 G&D

 A 07   06.00
 Bike and Fun
 10.000
 Orga

 A 08   06.00
 Der Hund - der beste Freund
 10.000
 Orga

 A 09   06.00
 Olympia Sidney 2000 I
 10.000
 Orga

 A 10   06.00
 Olympia Sidney 2000 II
 10.000
 Orga

 A 11   06.00
 Athen
 6.000
 G&D

 A 12   06.00
 Cary Grant, Grace Kelly
 10.000
 Orga

 A 13   08.00
 Rom
 6.000
 G&D

 A 14   08.00
 Wassermann
 7.000
 G&D

 A 15   08.00
 Fische
 7.000
 G&D

 A 16   08.00
 Widder
 7.000
 G&D

 A 17   08.00
 Stier
 7.000
 G&D

 A 18   08.00
 Zwillinge
 7.000
 G&D

 A 19   08.00
 Krebs
 7.000
 G&D

 A 20   09.00
 Singapore Slingneten
 6.000
 G&D

 A 21   09.00
 Philatelia I
 7.500
 G&D

 A 22   09.00
 Philatelia II
 7.500
 G&D

 A 23   09.00
 Philatelia III
 7.500
 G&D

 A 24   10.00
 10 J. Sammlerservice
 7.000
 G&D

 A 25   10.00
 Frohe Weihnachten
 7.000
 G&D

 A 26   10.00
 Katze
 8.000
 Orga

 A 27   11.00
 Expressionismus 2
 7.000
 Orga

 A 28   11.00
 Lava
 7.000
 Orga

 A 29   11.00
 Flower-Power
 6.000
 G&D

 A 30   11.00
 Space 1
 7.000
 G&D

 A 31   11.00
 Frauenbeine - Demi Moore
 8.000
 Orga

 A 32   11.00
 Elefant mit Schlitten
 5.500
 G&D