Abbildungen A-Serie 1995

 

A-Serie 1995

 

Kurzbeschreibung

 A 01  01.95
 Kabelanschluß
 Auflage:  80.000
 Hersteller: G&D

 A 02  02.95
 Von Mensch zu Mensch
 34.000
 Soliac

 A 03   02.95
 Technik Dienste
 30.000
 Gemplus

 A 04   01.95
 Int. Pressekolloquium
 25.000
 Soliac

 A 05   02.95
 Direktion Erfurt
 30.000
 Orga

 A 06   02.95
 Direktion Düsseldorf
 70.000
 ODS

 A 07   02.95
 Direktion Bremen
 25.000
 Gemplus

 A 08   02.95
 Recycling-Karte
 34.000
 G&D

 A 09   02.95
 Das goldene Kabel 1994
 22.000
 Orga

 A 10   03.95
 T-Service
 60.000
 Orga

 A 11   03.95
 Direktion Magdeburg
 26.000
 G&D

 A 12   03.95
 ISS ‘95
 26.000
 G&D

 A 13   03.95
 Telesec
 23.000
 Orga

 A 14   04.95
 Team Telekom
 31.000
 Orga

 A 15   04.95
 Nicht warten, jetzt starten
 30.000
 Gemplus

 A 16   03.93
 1000 Jahre Mecklenburg
 25.000
 Gemplus

 A 17   05.95
 Geschäftsbericht 1994
 26.000
 Gemplus

 A 18   06.95
 Schöne Aussichten
 28.000
 ODS

 A 19   06.95
 Direktion Freiburg
 60.000
 Gemplus

 A 20   08.95
 Schiele - Selbstbildnis
 32.000
 Orga

 A 21   08.95
 Schiele - Mutter und Tochter
 32.000
 Orga

 A 22   09.95
 Überraschungszeit
 25.000
 Soliac

 A 23   09.95
 Telefonieren macht Freude
 25.000
 Soliac

 A 24   09.95
 Schneemann
 25.000
 Soliac

 A 25   09.95
 Schutzengel
 25.000
 Soliac

 A 26   09.95
 Freunde
 25.000
 Soliac

 A 27   09.95
 Kultur
 25.000
 Soliac

 A 28   09.95
 Zeit
 25.000
 Soliac

 A 29   09.95
 Freundschaft
 25.000
 Soliac

 A 30   11.95
 Pausen-Kunst
 24.000
 Gemplus

 A 31   10.95
 Bundespresseball 1995
 18.000
 Gemplus

 A 32   10.95
 Weihnachten 1995
 55.000
 ODS

 A 33   10.95
 ISM
 32.000
 ODS

 A 34   11.95
 Weihnachtskarte 1995
 10.000
 G&D

 A 35   12.95
 Direktion Berlin
 19.000
 ODS

 A 36   12.95
 Von Mensch zu Mensch
 54.000
 Gemplus

 A 37   12.95
 Direktion Frankfurt
 34.000
 G&D

 A 38   12.95
 Direktion Dortmund
 29.000
 Orga

 A 39   12.95
 Direktion Rostock
 29.000
 Orga

 A 40   12.95
 Int. Presse Kolloquium ‘96
 19.000
 Gemplus